Charakterystyka studiów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało trzem największym łódzkim uczelniom publicznym ponad 5 milionów złotych na realizację nowatorskiego kształcenia doktorantów.

Projekt „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” dotyczy utworzenia i realizacji studiów doktoranckich wspólnie przez Politechnikę Łódzką (Wydział Chemiczny), Uniwersytet Medycznym w Łodzi (Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego) oraz Uniwersytet Łódzki (Wydziału Chemii). Wiele zagadnień badawczych realizowanych na trzech największych łódzkich uczelniach od dawna ma charakter międzyobszarowy, a realizacja wspólnych doktoratów wzmocni współpracę uczelni. 40 doktorantów (20 na UM, 15 na PŁ, 5 na UŁ) podejmie studia III stopnia w okresie od października 2018 do końca października 2022. Interdyscyplinarna formuła studiów połączy wiedzę z obszaru nauk chemicznych oraz technicznych z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu.

Międzyuczelniany charakter studiów polegający na wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych funkcjonujących na różnych uczelniach sprzyjać będzie zapewnieniu wysokiego poziomu kształcenia młodych naukowców. Przygotowanie dysertacji doktorskich np. z obszarów medycyny i chemii, nauki o materiałach i stomatologii, czy biochemii i analityki chemicznej, ułatwi absolwentom dostosowanie się do rynku pracy.

Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Otrzymane środki finansowe umożliwią też młodym naukowcom prezentację wyników na prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Doktoranci będą mieli dostęp do infrastruktury i kadry naukowej czterech Wydziałów na trzech największych łódzkich uczelniach. W programie zaplanowano dużą liczbę zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach, w znacznej części realizowanych w formule projektowej przy współuczestnictwie specjalistów z przemysłu.

Projekt przewiduje także organizację szkół letnich. Jedna z nich poświęcona będzie kształtowaniu kompetencji miękkich, w tym pracy zespołowej i zarządzania projektami. Dwie kolejne umożliwią uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej zgodnie ze standardami tzw. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Zarządzania Akredytowanym Laboratorium.

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory