Stypendia

Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ubiegający się o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

1)      przyjęci na I rok studiów doktoranckich składają wniosek o stypendium doktoranckie (DRUK) po ogłoszeniu listy przyjętych na stacjonarne studia doktoranckie;

2)      po I, II i wyższych latach stacjonarnych studiów doktoranckich składają wniosek o przyznanie stypendium (DRUK) wraz z indeksem oraz rocznym sprawozdaniem za rok akademicki 2016/2017;

w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku.

WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ODRĘCZNIE; ZMIENIONY DRUK WNIOSKU ORAZ WNIOSEK ZŁOŻONY PO TERMINIE, NIE PODLEGA ROZPATRZENIU.

Punktację do stypendium doktoranckiego wylicza się na podstawie: średniej ocen z egzaminu i zaliczeń z przedmiotów objętych programem danego roku studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku); oceny opiekuna naukowego/promotora ze sprawozdania rocznego za ostatni rok akademicki oraz punktów wynikających z dorobku publikacyjnego; oceny kierownika studiów doktoranckich zaliczającej rok studiów; punktów za wszczęcie przewodu doktorskiego przez radę wydziału; za działalność w samorządzie doktorantów.

W przypadku wykazania w sprawozdaniu dorobku publikacyjnego za rok akademicki 2016/2017, opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie posiadającym punktację MNiSW w której doktorant jest pierwszym autorem, należy załączyć jego kserokopię.

W przypadku doktorantów po trzecim roku studiów dopuszcza się potwierdzenie z redakcji
o przyjęciu publikacji do druku, zaakceptowane przez opiekuna naukowego/promotora.

* * *

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018 może otrzymać doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

  1. przyjęty na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej 26 punktów;
  2.  po uzyskaniu zaliczenia I, II, III roku  studiów doktoranckich, który ze sprawozdania rocznego za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, uzyskał co najmniej 30 punktów

1) wraz z punktami za każdą pracę w pełnej wersji, w której jest pierwszym autorem oraz posiada przynajmniej jedno udokumentowane osiągnięcie w pracy badawczej ( z roku którego dotyczy sprawozdanie) tj.:

2)   grant dla młodych naukowców NCN w roku przyznania – 30 pkt;

3)   grant dla młodych naukowców NCN w każdym następnym roku realizacji – 10 pkt;

4)   grant promotorski/uczelniany w roku przyznania – 10 pkt;

5)   grant promotorski w każdym następnym roku realizacji – 5 pkt;

6)   zagraniczne staże naukowe związane z pracą doktorską, nie krótsze niż 1 miesiąc/stypendium zagraniczne (Erasmus) – 10 pkt;

7)   krajowe staże naukowe, nie krótsze niż 1 miesiąc/stypendia konkursowe – 5 pkt;

8)   autorstwo lub współautorstwo publikacji o współczynniku Impact Factor (IF) – 10 pkt;

9)   inne publikacje niż określone w pkt 1 i 8, w tym autor, współautor rozdziału książki – 2 pkt;

10)   komunikaty zjazdowe – 1 pkt;

11)    zgłoszenie patentu i wzoru użytkowego – 10 pkt;

12)    inne osiągnięcia uznane przez Komisję Doktorancką – 1 pkt.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory