Warunki dokonywania opłat

Kandydaci na studia doktoranckie oraz doktoranci studiów doktoranckich zobowiązani są do dokonywania wymaganych opłat WYŁĄCZNIE w formie bezgotówkowej na konto Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

ING Bank Śląski Nr 76 1050 1461 1000 0022 8508 7504

z odpowiednimi adnotacjami:

a. „Opłata za legitymacje uczestnika studiów doktoranckich (imię i nazwisko kandydata) „(w wysokości 17,00 złotych; słownie: siedemnaście złotych),

b. „Wpłata (I / II lub III raty * – wpisać odpowiednie) za niestacjonarne studia doktoranckie (imię i nazwisko doktoranta)”. Wysokość wpłaty powinna być dokonana w odpowiedniej kwocie, określonej w umowie.

 

UWAGA!
Studium Doktoranckie informuje, że osoby chcące otrzymać fakturę VAT za dokonaną wpłatę na niestacjonarne studia doktoranckie, zobowiązane są do wypełnienia i ODRĘCZNEGO PODPISANIA zlecenia do wystawienia faktury oraz jego niezwłocznego dostarczenia do siedziby Studium Doktoranckiego.
Powyższe zlecenie może zostać dostarczone:

  • osobiście;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej na adres:
    Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
    Plac Hallera 1
    90-647 Łódź
  • mailowo (na adres:  studium@umed.lodz.pl) jedynie po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego i PODPISANEGO ODRĘCZNE zlecenia;

Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie w ciągu 7 dni od daty zaksięgowana na rachunku bankowym.

FAKTURY VAT NIE SĄ WYSTAWIANE BEZ ZLECENIA!!!

W przypadku chęci otrzymania Faktury Vat „na firmę”, doktorant zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającego pełną nazwę firmy, na którą ma być wystawiona Faktura Vat.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory