Sposób zaliczenia roku

Komunikat w sprawie sposobu rozliczenia roku przez DOKTORANTÓW studiów  doktoranckich Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi

Ocena postępów pracy doktoranta dokonana przez opiekuna naukowego/promotora w formie opisowej i liczbowej w skali od 2 do 5, powinna  zawierać podpis i pieczęć opiekuna naukowego:

 1. za każdy semestr w indeksie,
 2. za rok studiów doktoranckich na druku sprawozdania,
 3. za rok akademicki, po jego zakończeniu na druku Karty Egzaminacyjnej.

W celu uzyskania zaliczenia roku studiów doktoranckich należy złożyć do Kierownika studiów doktoranckich:

 1. sprawozdanie (opracowane zgodnie z wzorem) z przebiegu studiów doktoranckich, zaopiniowane i ocenione przez opiekuna naukowego, zawierające potwierdzenie wypracowania obowiązkowego pensum dydaktycznego,
 2. indeks doktoranta zawierający dwa wpisy – zaliczenie dwóch semestrów (zimowego i letniego), oraz zaliczenie odbytych przedmiotów obowiązkowych.
 3. karty potwierdzające odbycie i zaliczenie 30 godzin seminariów doktoranckich,
 4. kartę egzaminacyjną potwierdzająca odbycie i zaliczenie przedmiotów obowiązkowych, fakultatywnych i godzin dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych za dany rok akademicki

Doktorant ma obowiązek złożyć indeks, sprawozdanie i Kartę Egzaminacyjną w Sekretariacie Studium Doktoranckiego,  w nieprzekraczalnym terminie:

 1. rozpoczynający studia doktoranckie od 1.X. – do 30 czerwca każdego roku.
 2. rozpoczynający studia doktoranckie od 1.III. – do 14 lutego każdego roku.
 1. Doktoranci, którzy ukończą studia doktoranckie obroną pracy doktorskiej po upływie 4 lat studiów lub przed upływem 4 lat studiów proszeni są o przedstawienie potwierdzenia z Dziekanatu o obronie i nadaniu stopnia doktora, zwrot legitymacji doktoranta oraz złożenie w Sekretariacie Studium Doktoranckiego wypełnionego i podpisanego druku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego ZWUA ;
 2. Doktoranci, którzy ukończą studia doktoranckie bez obrony pracy doktorskiej po odbyciu 4 lat studiów, zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu legitymacji uczestnika studiów doktoranckich i do złożenia w Sekretariacie Studium Doktoranckiego wypełnionego i podpisanego druku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego ZWUA.
 3. Doktorantowi, któremu przed dniem 01 maja 2019r. został wszczęty przewód doktorski na podstawie przepisów dotychczasowych, nadanie stopnia doktora musi się odbyć do dnia 31-12-2021r.
 4. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 01 października 2019 roku muszą zakończyć je obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem stopnia doktora najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023r.
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory