Ubezpieczenie Zdrowotne ZUS

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – zgodnie z art. 86, ust.1, pkt.6 i 14 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)  na pisemny wniosek-oświadczenie  doktoranta zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne za doktorantów, którzy:

  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • nie ukończyli 26 lat i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, wymienionego  w art. 66 ustawy (np. nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych, bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego),
  • zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji.

W innych przypadkach doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia obciąża rodziców bądź opiekunów prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • niezależnie o wieku doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na współmałżonku jeśli podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawą zgłoszenia doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez UM w Łodzi jest osobiste stawienie się w Sekretariacie Studium Doktoranckiego  (Pl. Hallera 1, pok. 237), wypełnienie druku zgłoszenia (ZUS – ZZA – dostępny na stronie: http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf ) i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich, albo skreślenia z listy  doktorantów.
Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 30 dni od zakończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów, czyli od momentu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Formularz wyrejestrowania znajduje się na stonie:(http://www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf

Dokumentem poświadczającym status ubezpieczonego jest dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wydany przez Sekretariat Studium Doktoranckiego najwcześniej po 15 następnego miesiąca od dokonania zgłoszenia.

Doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma obowiązek poinformować Uczelnię (Studium Doktoranckie) o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w przeciągu 7 dni od daty jego powstania. Obowiązkiem doktoranta zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest również w ciągu 7 dni poinformować Sekretariat Studium Doktoranckiego o zmianie danych, swoich lub zgłoszonych członków rodziny zawartych w formularzach zgłoszeniowych takich jak: numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwiska, kodu tytułu ubezpieczenia (tj. orzeczonego stopnia niepełnosprawności), adresu zamieszkania, oddziału NFZ.

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory