Komunikat

Posted Opublikowane przez Marzena Kalinowska w Aktualności
cze
4

Szanowni Państwo, 

 

W związku z  USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM I OCHRONIE MAŁOLETNICH oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przedkładania zaświadczeń z rejestrów karnych oraz weryfikacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi osób dopuszczanych do realizacji zadań objętych ochroną przed dopuszczeniem doktoranta do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na doktorancie,  który ma być dopuszczony do takiej działalności, ciążą obowiązki przedłożenia w Centrum Obsługi Doktorantów:

 

  1. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego; data wystawienia zaświadczenia nie powinna być wcześniejsza niż 30 dni przed jego złożeniem;
  2. oświadczenia o państwie lub państwach, w których zamieszkiwały w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi (w przypadku Doktoranta posiadającego obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska)

 

W związku z powyższym informujemy, że w przypadku konieczności dopuszczenia doktorantów do działalności z małoletnimi niezbędne jest uzyskanie przez doktoranta powyższych dokumentów (W załączniku komunikat jak można uzyskać dokumenty). Niezłożenie dokumentów, skutkuje brakiem możliwości dopuszczenia do działalności objętej ochroną w Uniwersytecie.

 

Niezłożenie dokumentów, o których mowa powyżej, przed dopuszczeniem do działalności objętej ochroną skutkuje odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich tj. karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

 

Promotor jako osoba dopuszczająca do działalności objętej ochroną jest odpowiedzialna, przed dopuszczeniem doktoranta do takiej działalności, za zweryfikowanie w Centrum Obsługi Doktorantów czy doktorant posiada stosowne dokumenty dopuszczające go do działalności z małoletnimi. 

Oświadczenie_1PL_ENG (Polak,cudzoziemiec)

Oświadczenie_2 PL_ENG (cudzoziemiec)

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory