Wszystkie artykuły w Aktualności

Komunikat

Posted Opublikowany przez Marzena Kalinowska in Aktualności
cze
4

Szanowni Państwo, 

 

W związku z  USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM I OCHRONIE MAŁOLETNICH oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przedkładania zaświadczeń z rejestrów karnych oraz weryfikacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi osób dopuszczanych do realizacji zadań objętych ochroną przed dopuszczeniem doktoranta do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na doktorancie,  który ma być dopuszczony do takiej działalności, ciążą obowiązki przedłożenia w Centrum Obsługi Doktorantów:

 

 1. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego; data wystawienia zaświadczenia nie powinna być wcześniejsza niż 30 dni przed jego złożeniem;
 2. oświadczenia o państwie lub państwach, w których zamieszkiwały w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi (w przypadku Doktoranta posiadającego obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska)

 

W związku z powyższym informujemy, że w przypadku konieczności dopuszczenia doktorantów do działalności z małoletnimi niezbędne jest uzyskanie przez doktoranta powyższych dokumentów (W załączniku komunikat jak można uzyskać dokumenty). Niezłożenie dokumentów, skutkuje brakiem możliwości dopuszczenia do działalności objętej ochroną w Uniwersytecie.

 

Niezłożenie dokumentów, o których mowa powyżej, przed dopuszczeniem do działalności objętej ochroną skutkuje odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich tj. karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

 

Promotor jako osoba dopuszczająca do działalności objętej ochroną jest odpowiedzialna, przed dopuszczeniem doktoranta do takiej działalności, za zweryfikowanie w Centrum Obsługi Doktorantów czy doktorant posiada stosowne dokumenty dopuszczające go do działalności z małoletnimi. 

Oświadczenie_1PL_ENG (Polak,cudzoziemiec)

Oświadczenie_2 PL_ENG (cudzoziemiec)

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VIII EDYCJA

Posted Opublikowany przez Kamil Kostelecki in Aktualności
maj
7

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór wniosków do VIII edycji programu Doktoratów Wdrożeniowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej UMED osoby, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu oraz zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Środki finansowe przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3935,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  5997,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • koszty ubezpieczenia społecznego.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 14 czerwca 2024 r i odbywa się poprzez system OSF.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-30-kwietnia-2024-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2024-i-naborze-wnioskow2

Pytania na temat konkursu kierować można również do Działu Projektów, gdzie uzyskają Państwo wszystkie niezbędne informację oraz pomoc przy przygotowaniu wniosku:

Katarzyna Danisz: katarzyna.danisz@umed.lodz.pl

Nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
mar
1

Szanowni Państwo, 

Miło nam poinformować, że trwa kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Junior Research Award 2025-26, Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26, Graduate Student Award 2025-26, Senior Award 2025-26 i STEM Impact Award 2024-25 oraz nowość (!) – Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame 2025-26. 

 

Junior Research Award 2025-26 

Fulbright Junior Research Award 2025-26 to program dla osób z polskim obywatelstwem przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. 

Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 6 września br. 

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/ 

 

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26 

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26 toprogram dla osób z polskim obywatelstwem przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem stypendium, trwającego od 8 do 10 miesięcy jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 6 września br. 

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/#stanford 

 

Graduate Student Award 2025-26 

Fulbright Graduate Student Award 2025-26 to program dla osób z polskim obywatelstwem, zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration) za wyjątkiem programu LLM in International Human Rights Law współfinansowanego przez Komisję we współpracy z University of Notre Dame. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Osoby składające wniosek muszą posiadać stopień Magistra do czerwca w roku wyjazdu. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br. 

Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award 

 

Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame 2025-26 

Nowość! W ramach konkursu Graduate Student Award można złożyć wniosek o jednoroczne stypendium na odbycie studiów LLM in International Human Rights Law na University of Notre Dame. Osoby składające wniosek muszą posiadać stopień Magistra prawa i polskie obywatelstwo. Stypendium jest oferowane we współpracy z the Law School of the University of Notre Dame. Tematyka programu studiów obejmuje m.in. prawa obywatelskie i polityczne, globalną sprawiedliwość rasową, wolność religijną, międzynarodowe prawo karne dotyczące masowych zbrodni i autorytaryzmu, a także aspekty praw gospodarczych, społecznych i kulturowych związanych z wyzwaniami globalnego ubóstwa, zrównoważonego rozwoju, transgranicznymi nadużyciami praw człowieka przez korporacje, zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska i wiele innych. Wymogi oraz procedura selekcyjna pozostają takie same jak dla kandydatów i kandydatek do programu Graduate Student Award. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br. 

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/#llm 

 

Senior Award 2025-26 

Fulbright Senior Award 2025-26 to program umożliwiający osobom z polskim obywatelstwem zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 5 czerwca br. 

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/senior-award/ 

 

STEM Impact Award 2024-25 

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 20 maja br. 

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/
 

W razie pytań dotyczących poszczególnych konkursów proszę kontaktować się bezpośrednio z koordynatorkami programów:  

Aby dowiedzieć się więcej o programach Fulbrighta zachęcamy do obejrzenia nagrania pierwszego spotkania informacyjnego online.
 

Zachęcamy również do zapraszania Ambasadorów i Ambasadorek Programu Fulbrighta do przeprowadzenia spotkań stacjonarnych (bądź online) na Państwa uczelniach podczas których podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu w Stanach i udzielą wskazówek jak wzmocnić wniosek zgłoszeniowy. Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 12 ośrodkach akademickich w Polsce: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Lista oraz dane kontaktowe Ambasadorów i Ambasadorek znajdują się na stronie: https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/ 

 

Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach, a także komplet materiałów promocyjnych znajdują się na stronie: https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/ 

 

Logowanie do systemów IT UMED

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
maj
31

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów IT w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi został uruchomiony mechanizm dwuskładnikowej autoryzacji użytkowników logujących się za pomocą konta uczelnianego spoza sieci uczelnianych.

Powyższy mechanizm dotyczy następujących systemów IT i usług:

 • uczelniana poczta w domenie umed.lodz.pl,
 • wszystkie usługi Office365 (np. Teams, One Drive, One Note, Forms),
 • Wirtualna Uczelnia,
 • Intranet,
 • Process Portal.

Autoryzacja dwuskładnikowa oparta jest o aplikację instalowaną na urządzeniu mobilnym użytkownika (telefon/tablet). Instalacja aplikacji jest dobrowolna, ale konieczna w przypadku uzyskiwania dostępu do ww. systemów i usług z wszystkich sieci publicznych (z wyłączeniem wewnętrznej sieci internetowej uczelni).
Aby po uruchomieniu mechanizmu dwuskładnikowej autoryzacji, tj. po 6 marca 2023 r., zapewnić sobie możliwość logowania do ww. systemów i usług z innych sieci niż sieć uczelniana, należy zainstalować i skonfigurować aplikację zgodnie z dostępną pod poniższym linkiem instrukcją: Instrukcja konfiguracji Microsoft Authenticator.

UWAGA!
Nie ma konieczności instalowania aplikacji na wszystkich urządzeniach, na których korzystacie Państwo z systemów IT uczelni. Wystarczy instalacja na jednym urządzeniu (np. na telefonie), które będzie służyć do potwierdzania logowania. Aplikacja nie jest konieczna do pracy w systemach po zalogowaniu się do nich.

W przypadku dodatkowych pytań i ewentualnych problemów z konfiguracją aplikacji, prosimy o kontakt z Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnym (e-mail: cit@umed.lodz.pl lub tel. 42 272 53 69, 272 50 12, 272 50 13).

Konkurs o nagrody MWŁ za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim – nabór do 23 czerwca 2023 r.

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
maj
26

Szanowni Państwo,

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie przypomina, iż do dnia 23 czerwca br. trwa nabór wniosków w XXIV edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2022 roku:

 • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
 • rozprawy doktorskie;
 • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2023 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

 • składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy);
 • w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydawanego przez uczelnię/podmiot doktoryzujący).

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie.

Wampiriada

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
maj
18

Plakat

Uniwersytet Medyczny w Łodzi-Wampiriada

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2023 roku

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
kwi
19

Szanowni Państwo!

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXIV edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 24 kwietnia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2022 roku:

 • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
 • rozprawy doktorskie;
 • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-konkurs-o-przyznanie-nagr%C3%B3d-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-za-najlepsze-rozprawy-i-prace-tematycznie-zwi%C4%85zane-z-wojew%C3%B3dztwem-%C5%82%C3%B3dzkim-w-2023-roku

 

Regulamin konkursu 2023

Ogłoszenie o naborze konkurs 2023

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 wniosek

Trwa nabór! Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
mar
6

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że trwa nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość (!) – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nasza ofertą oraz do podzielenia się nią z zainteresowanymi osobami. Dziękuję!

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Junior Research Award 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nowość! W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o nowe, 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 26 maja.

Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright STEM Impact Award 2023-24 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

Fulbright Senior Award 2024-25 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright Graduate Student Award 2024-25 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia.

Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach, a także komplet materiałów promocyjnych znajdują się na stronie: fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

Obrony – ważna informacja

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
sty
27

Szanowni Doktoranci!

Doktoranci przystępujący do obrony, którzy mają przedłużone kształcenie, są zobowiązani do przedłożenia Kierownikowi Studiów Doktoranckich sprawozdania rocznego (za okres przedłużenia studiów) w Centrum Obsługi Doktorantów. Sprawozdanie stanowi podstawę do wydania zaświadczenia niezbędnego do obrony.